Hlavné menu
Vyhľadávanie

Vyhľadať text

Kontakt

Adresa
Rímskokatolícka farnosť
Nanebovzatia Panny Márie
Košice-Šaca
Kvetná 25
040 15 Košice-Šaca
e-mail
fara(at)farasaca.sk
telefón
055/6841164
+421 905 366 257
Kancelária
Podľa dohody

Akcia

Zamyslenie na stredu - Zvestovania Pána

Svätý Otec nás 25.3.2020 o 12.00 pozýva k modlitbe, rovnako piatok. Viac v texte, ktorý si otvoríte, keď kliknete na titulok článku. Pridávam aj zamyslenie.
 
Na dnes vyberám slová z homílie Svätého Otca Františka, ktorú povedal na slávnosť Zvestovania Pána v Miláne v roku 2017:
 
Dnešná slávnosť má pre nás ten najdôležitejší oznam v našich dejinách: zvestovanie Panne Márii (porov. Lk 1,26-38). Je to úsek hutný a plný života, ktorý rád čítam vo svetle iného zvestovania – o narodení Jána Krstiteľa (porov. Lk 1,5-20). Tieto dve oznámenia nasledujú jedno po druhom, sú vzájomne spojené, a keď ich vzájomne porovnáme, obe nám ukazujú, čo nám dáva Boh vo svojom Synovi.
 
Zvestovanie narodenia Jána Krstiteľa sa odohráva v čase, keď kňaz Zachariáš, pripravený začať liturgiu, vstupuje do svätyne chrámu, zatiaľ čo celé zhromaždenie stojí v očakávaní vonku. Zvestovanie narodenia Ježiša sa však odohráva na zastrčenom mieste v Galilei, v periférnom mestečku, ktorého povesť nie je zvlášť dobrá (porov. Jn 1,46), v anonymite domu jednej mladej devy menom Mária.
 
Vidíme tu rozdiel nemalej vážnosti, ktorý naznačuje, že nový Chrám Boží, nové stretnutie Boha so svojím ľudom sa odohrá na miestach okrajových a periférnych, t. j. na miestach, na ktorých to obyčajne neočakávame. Práve tam sa ale odohrá schôdzka Boha s ľudom, tam sa odohrá ich stretnutie; tam sa Boh stane telom, aby z lona svojej Matky začal kráčať spoločne s nami. Už viac nebude miesta, ktoré by bolo rezervované iba niekoľkým, zatiaľ čo väčšina by stála vonku v očakávaní. Jemu nebude nič a nikto ľahostajný, nebude situácie bez jeho prítomnosti: radosť zo spásy má začiatok v každodennom živote domácnosti jednej mladej devy z Nazareta.
 
Je to sám Boh, kto sa ujíma iniciatívy a rozhodne sa vstúpiť do našich príbytkov – tak ako to urobil v prípade Márie  –, vstúpiť do našich každodenných zápasov, plných tiesne i túžob. Práve uprostred našich miest, škôl a univerzít, námestí a nemocníc sa napĺňa to najkrajšie zvestovanie, ktoré môžeme počuť: „Zdravas’ [Raduj sa], Pán s tebou!“ Je to radosť, ktorá vyvoláva život, vyvoláva nádej, ktorá sa stelesňuje v spôsobe, akým sa pozeráme na zajtrajšok, a v postoji, s akým hľadíme na druhých. Je to radosť, ktorá sa stáva solidárnosťou, pohostinnosťou, milosrdenstvom voči všetkým.

!

Akcia

Krížová cesta

Milí moji farníci! 

Preposielam text krížovej cesty, ktorú sme dostali od Otca arcibiskupa.  Je aktuálna. Prosím, pomodlite sa ju so svojou rodinou a za svoju rodinu. 

Denne za Vás slúžim sv. omšu a pamätám na Vás vo svojich modlitbách. Prajem veľa trpezlivosti, lásky a pevné zdravie a všetkým Vám žehnám.

 

Michal Tkáč, farár

Akcia

Zamyslenie na pondelok 23.3.2020

Dnešné evanjelium nám predstavuje Ježiša ako pútnika, ktorý hľadá ľudí ochotných počúvať Božie slovo. Je to ďalšia lekcia pre každého, kto chce byť dobrý nasledovník Majstra. Ježiš prichádza do Galiley s výčitkou, že k viere chcú aj znamenia. Toto mi pripomína pekné verše zo Starého zákona, napríklad Iz 25: 8, kde je na konci verša pridané: "lebo Pán prehovoril." Takéto zakončenie vety Božieho slova nám chce povedať, že máme veriť Božiemu slovu už len preto, že je Božie, alebo Pánovo slovo, čiže sväté. Slovo, o ktorom sa nediskutuje, či platí. Slovo plné istoty. Cez vieru v slovo dávame úctu Bohu, prijímame ho za Pána. Ježiš je viac, ako prorok. On nám prišiel povedať všetko, čo počul od svojho Otca. Tak, ako v Galiley, aj nám chce Ježiš povedať, že najhodnovernejší prorok už je medzi nami!

 
Akcia

Zamyslenie na Štvrtú pôstnu nedeľu 22.03.2020

V Jánovom evanjeliu je príbehu o uzdravení slepého od narodenia venovaná celá deviata kapitola a práve pri tejto poznámke by som sa chcel pozastaviť, lebo aj v tom môže byť  symbol. Liturgia je dnes v radostnej atmosfére, nakoľko sa blížia sviatky Veľkej noci a stôl Božieho slova chce posadiť čitateľa či poslucháča k štúdiu Svätého písma rozsiahlym textom tak, aby bol duchovne pripravený na slávenie. Ak si všimneme text, zistíme, že sú tam opísané rôzne súvislosti, výsluchy a súdy, preto príbeh nabral na rozsahu. K obsahu textu  by sme v skratke mohli povedať, že spor je o pôvode Ježiša, slepý je len pomocná a výstižne nasadená postava v celom príbehu. Aj Ježiš hovorí učeníkom, že sa na ňom majú ukázať Božie skutky a tak má Ježiš ďalšiu príležitosť vyučovať. Kapitola je písaná v kontexte úvahy nad tým, že Ježiš je posadnutý a tiež je  tu spomenuté, že Ježiš nie je od Boha. Je to zneváženie Ježiša, ako hovorí na svoju obhajobu Ježiš v kapitole predtým a vysvetľuje, že diabol hreší od počiatku. Týmto slovom sme dnes pozvaní prečítať si aj začiatok Biblie, pretože tam je napísané, že diabol hrešil od počiatku a Ježiš prišiel skoncovať so zlým duchom. Ježiš otvára oči slepému, chce otvoriť oči tým, ktorí ho urážajú neverou a nám všetkým otvára Písma, ako kedysi emauzkým učeníkom.

Akcia

Usmernenie arcibiskupa ku situácii

Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry!

Situácia ohrozenia zdravia i života pretrváva. V rámci Konferencie biskupov Slovenska sme rozhodli o predĺžení neverejného slávenia bohoslužieb do 31. marca 2020 (porov.: tkkbs.sk). Je to zatiaľ predbežný termín, nikto nevie ako sa to bude vyvíjať neskôr. Podobná situácia bude zrejme trvať aj počas veľkonočných sviatkov. Na základe dekrétu z Kongregácie pre Boží kult a sviatosti, už teraz môžeme potvrdiť, že obrady veľkonočného Trojdnia, budú bez účasti verejnosti. Bližšie informácie budeme aktualizovať. Viacerí sa však pýtate, ako v týchto dňoch vysluhovať sviatosti, ako spovedať a ako podávať sv. prijímanie.

  1. Hromadné spovedanie pred sviatkami, ako ho poznáme z predchádzajúcich rokov, tentokrát nebude možné. Neplánujte si spoločné spovedanie. Vo farnostiach si však už teraz môžete na každý deň pripraviť plán spovedania jednotlivcov, možno aj s rozdelením podľa ulíc (aby sa prípadný záujem čo najviac rozdelil v čase), najlepšie na otvorenom priestranstve pri kostole. Spovedať možno po stojačky, k dispozícii pre rôzne prípady môže byť aj stolička. Potrebné je mať rúško, tak v prípade kňaza, ako aj penitenta. Dbajte na to, aby sa nevytvárali veľké rady. Ak budú penitenti stáť v rade, nech dodržia od seba vzdialenosť 2m a nech majú ochranné prvky tváre, tak ako je to teraz bežné pri čakaní pred lekárňami, obchodmi či úradmi.

 

  1. Po sv. spovedi môže byť ponúknutá možnosť sv. prijímania. Ten, kto sa vyspovedá, s rúškom na tvári môže vojsť do kostola, kde sa nemôže dlho zdržiavať. Od povereného kňaza, resp. akolytu, prijme Eucharistiu na ruku. O povolení prijímať na ruku počas epidémie sa rozhodlo na poslednom plenárnom zasadnutí KBS v Čičmanoch. Zo strany farnosti je dobré mať pripravený dezinfekčný prostriedok, ktorý krátko pred prijímaním na ruku môže dostať každý komunikant. Prijímanie na ruku (u pravákov) prebieha tak, že prijímajúci nastaví ľavú ruku, na ktorú dostane partikulu a pravou rukou si ju sám podá do úst.

Niektorí z vás sa pýtali aj na možnosť adorovať v otvorenom kostole, dokonca vraj dostali aj usmernenia z polície, že bude lepšie ak kostol celkom zatvoria. Tam, kde sa zhromažďuje príliš veľa ľudí v jednom čase, je lepšie nevyhlasovať adorácie, aby sme sa vyhli plánovanému a nárazovému stretávaniu. V kostole nemajú byť modlitby spoločné – či už modlitba ruženca alebo iné pobožnosti. Treba zachovať posvätné ticho pre súkromnú modlitbu, ktorá tiež nemá trvať dlho. Preto v kostoloch, kde si niektorí veriaci akosi zvykli stretnúť sa v istý čas na spoločné modlitby, je potrebné takýto „zvyk“ v tomto čase ukončiť a vysvetliť im, že všetci bez výnimky musíme dodržiavať prísne opatrenia.

Všetko, čo sa týka Kvetnej nedele a veľkon. Trojdnia, budeme priebežne aktualizovať. Vaše otázky, postrehy, kreatívne „zlepšováky“ či rozumné návrhy, neváhajte konzultovať telefonicky (0907993945), alebo prostredníctvom e-mailu arcibiskup@abuke.sk

Vyprosujeme vám veľa sily, trpezlivosti, dôveru a istotu, že Pán je s nami aj v týchto ťažkých dňoch! Zotrvajte v iniciatíve večernej modlitby ruženca s modlitbou k PM Obišovskej.

Žehnajú vám vaši biskupi

X Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita

X Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup

                V Košiciach, 20. marca 2020

Akcia

Biskupi rozhodli

Biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do 31. marca
P:3, 20. 03. 2020 10:30, DOMBratislava 20. marca (TK KBS) Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020. Biskupi na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši. Píše sa to v stanovisku KBS, ktoré vám prinášame v plnom znení.

"Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020.

Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši.

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

"Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

V Bratislave 20. marca 2020

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita, predseda KBS"


 

Akcia

Zamyslenie na sobotu 21.03.2020

Milí moji farníci!

Preposielam zamyslenie

index | 1-7 | nasledujúci | Celkom 24 článkov

Novinky
27.02.2020: Most
27.02.2020: Sv. omše

 na  marec 2020


15.02.2020: Sv. omše
Návštevy podľa IP
Od 19.12.2017
Celkom61166
Marec6930
Dnes78

2015 © RKFÚ Rozhanovce
powered by phpRS :: jh